Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона

15 Май 1997, Панҷшанбе

(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 1997, №10, мод.131; соли  2002, № 4, қисми 1, мод. 224; соли 2007, №7, мод.683; соли 2008, №12, қисми 2, мод. 1001)
 
Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии таъмини ченаки ягонаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуда, муносибати мақомоти идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шахсони  воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мавриди тайёр, истеҳсол, таҳвил намудан, истифода, таъмир ва ворид кардани воситаҳои ченак танзим менамояд ва  барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, тартиботи ҳуқуқии  муқарраргардида ва ҳамчунин барои ҳимояи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оқибатҳои номатлуби натиҷаҳои нодурусти ченак равона гардидааст. (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
 
БОБИ IҚОИДАҲОИ УМУМӢ
 
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Барои ифодаи мақсадҳои қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
ченаки ягона—ҳолати ченаке, ки  натиxаи он дар воҳидҳои эътирофгардидаи бузургӣ ифода ёфта, иштибоҳи ченак аз ҳудуди меъёрҳои муайянгардида берун намеояд;
воситаи ченак—таxҳизоти техникие, ки барои ченак пешбинӣ шудааст;
маҳаки воҳиди бузургӣ—воситаи ченак, ки барои таxдид ва ҳифзи воҳиди бузургӣ бо мақсади интиқоли андозаи он ба дигар воситаҳои ченаки ҳамин бузургӣ пешбинӣ шудааст; (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
маҳаки давлатии воҳиди бузургӣ—маҳаки воҳиди бузургӣ, ки бо қарори мақоми ваколатдори давлатӣ ба сифати воҳиди ибтидоӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидааст; (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
санадҳои меъёрии таъмини ченаки ягона—стандартҳои давлатӣ, стандартҳои байналмилалӣ (минтақавӣ), қоида ба низомнома, дастуруламал ва тавсияҳое, ки бо тартиби муқарраргардида ба кор бурда мешаванд;
хадамоти метрологӣ—маxмeи субъектҳои фаъолият ва навъи корҳое, ки барои таъмини ченаки ягона пешбинӣ шудааст;
назорати метрологӣ—фаъолияте, ки мақоми давлатии хадамоти метрологӣ (назорати давлатии метрологӣ) ё хадамоти метрологии шахси ҳуқуқӣ бо мақсади санxиши риояи қоида ва меъёрҳои метрологии муқарраргардида анxом медиҳад;
мутобиқи воситаҳои ченак—маxмeи амалиёте, ки мақомоти давлатии хадамоти метрологӣ (дигар мақомоту ташкилотҳои ваколатдор) бо мақсади муайян ва тасдиқ намудани санҷиши мутобиқати воситаҳои ченак ба талаботи техникии муқарраршуда анxом медиҳанд; (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
-андозагирии (калибровкаи) воситаҳои ченак -маҷмўи амалиётест, ки бо  мақсади муайян ва тасдиқ кардани қимати ҳақиқии тавсифи метрологӣ ва қобили истифода будани воситаҳои ченаки таҳти назорати давлатии метрологӣ қарорнадошта анҷом дода мешавад; (ҚҶТ №467, 31.12.08)
тасдиқномаи навъҳои воситаҳои ченак—ҳуxxате, ки онро мақоми ваколатдори давлатӣ медиҳад ва он тибқи муқаррароти қонунгузории xорӣ ба қайд гирифта шудани ҳамин навъи воситаҳои ченак ва ба талаботи муқарраргардида xавобгe будани онро тасдиқ менамояд;
тасдиқномаи санxиш—ҳуxxате, ки ба ташкилотҳои санxишкунанда дода шуда, воқеият ва натиxаи санxиши воситаҳои ченакро тасдиқ менамояд.
          -мақоми ваколатдор — мақоми давлатӣ, ки муносибатҳоро дар соҳаи таъмини ченаки ягона танзим   менамояд;
-системаи байналмилалии ченакҳо-системаи воҳидҳои ченкунии бузургиҳои физикие, ки Конференсияи генералии ХI оид ба ченак ва вазнҳо соли 1960 қабул кардааст. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
             Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 3. Қарордодҳои байналхалқӣ (хориҷ карда шуд бо ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 4. Идораи давлатии таъмини ченаки ягона
Танзими давлатии муносибатҳо дар соҳаи таъмини ченаки ягона бар зиммаи мақоми  ваколатдори давлатие мебошад, ки  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
  Мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои салоҳиятҳои зерин мебошад:
ҳамоҳангсозии фаъолияти байниминтақавӣ ва байнисоҳавии таъмини ченаки ягона;
муқаррар намудани қоидаҳои офаридан, тасдиқу саришта ва истифода кардани маҳакҳои воҳиди бузургӣ;
муайян намудани талаботи умумии метрологӣ нисбати воситаҳо усул ва натиxаҳои ченак;
таъмини назорати давлатии метрологӣ;
роҳбарӣ ба фаъолияти хадамоти давлатии метрологӣ ва дигар хадамоти метрологии таъмини ченаки ягона;
иштирок дар фаъолияти ташкилотҳои баймалхалқӣ оиди масъала таъмини ченаки ягона. (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
 
БОБИ  2. ВОҲИДҲОИ БУЗУРГӣ, ВОСИТА ВА УСУЛХОИ ЧЕН КАРДАН
 
             Моддаи 5. Воҳидҳои бузургӣ
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида воҳидҳои бузургии Системаи байналмилалии ченакҳо истифода бурда мешаванд.
Номгўй, аломат ва қоидаҳои навишти воҳидҳои бузургӣ, инчунин қоидаҳои истифодаи онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои ҳолатҳои дар санадҳои қонунгузорӣ пешбинигардида, муқаррар мекунад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дар баробари истифодаи воҳидҳои бузургии Системаи байналмилалии ченакҳо ба истифодаи воҳидҳои ғайрисистемавӣ низ иҷозат диҳад.
Тавсиф ва хусусиятҳои маҳсулоти содиротӣ, аз ҷумла воситаҳои ченак бо воҳидҳои бузургии муқаррарнамудаи  фармоишгар, ифода ёфта  метавонанд.
       Истифодаи воҳидҳое, ки аз воҳидҳои расман иҷозатдодашуда фарқ доранд, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
         Моддаи 6. Маҳакҳои давлатии воҳидҳои бузургӣ
Асоси техникии таъмини ченаки ягонаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳакҳои давлатии воҳидҳои бузургӣ ташкил  медиҳанд, ки нигаҳдории онҳоро давлат таъмин менамояд.
 Маҳакҳои давлатии воҳидҳои бузургӣ ҳамчун воситаи ченаки воҳидҳои ибтидоӣ ба ҷиҳати таҷдид ва нигаҳдории воҳидҳои бузургӣ бо мақсади интиқоли андозаи он ба дигар воситаҳои ченаки ҳамин бузургӣ истифода бурда мешаванд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 7. Воситаҳои ченак
Воситаҳои ченак барои муайян намудани бузургие истифода мешаванд, ки ба татбиқи воҳидҳояшон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тартиби муқарраргардида иxозат дода шудааст ва бояд ба шароити истифода ва талаботи муқарраргардида мувофиқ бошанд.
Қарорҳои ба гурeҳи воситаҳои ченак нисбат додани таxҳизоти техникӣ ва муқаррар намудани фосилаи байни  мутобиқатро  мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунад. (ҚҶТ аз 30.07.07,№321)
Воситаҳои ченаке, ки фарогири талаботи қонунгузории метрологиянд, таҳти назорати хадамоти метрологӣ қарор мегиранд. Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки воситаҳои ченаки таҳти назорати қонунгузории метрологӣ қарордоштаро то дар он  гузоштани мўҳри назорати мутобиқат истифода барад ва ё барои истифода бурдан нигоҳ дорад. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 8. Усулҳои чен кардан
Ченкунӣ бояд тибқи усулҳое, ки бо тартиби муқарраргардида тавсия шудаанд, анҷом дода шавад. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
Тартиби таҳияву тавсияи усулҳои ченкуниро мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.
БОБИ 3. ХАДАМОТИ МЕТРОЛОГӣ
 
Моддаи 9. Сохтори хадамоти метрологии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хадамоти метрологии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хадамоти давлатии метрологӣ ва хадамоти метрологии шахсони ҳуқуқӣ иборат мебошад.
 
Моддаи 10. Хадамоти давлатии метрологӣ
Ба хадамоти давлатии метрологӣ, ки мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ мекунад, мақомоти давлатии метрологии Вилояти Мухтори Кeҳистони Бадахшон, вилоятҳо,  шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дохил мешаванд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
                 Моддаи 11. Хадамоти метрологии шахсони ҳуқуқӣ
           Шахсони ҳуқуқӣ метавонанд бо мақсади таъмини ченаки ягона дар сохтори худ хадамоти метрологӣ таъсис диҳанд.
Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои хадамоти метрологии шахсони ҳуқуқӣ аз рўи Низомномаи хадамоти давлатии метрологӣ, ки онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, муайян карда мешаванд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
БОБИ 4. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МЕТРОЛОГӣ
 
            Моддаи 12. Намудҳои назорати давлатии метрологӣ
Назорати давлатии метрологӣ бар зиммаи хадамоти давлатии метрологии мақоми ваколатдор мебошад.
Назорати давлатии метрологӣ дар намудҳои зерин амалӣ гардонида мешавад:
-тасдиқи навъи воситаҳои ченак;
-санҷиши мутобиқати воситаҳои ченак;
-санҷиши истифодаи усулҳои тавсияшудаи ченкунӣ;
-санҷиши риояи қоида ва меъёрҳои метрологӣ;
    -дигар намудҳои назорати метрологӣ, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 13. Соҳаҳое, ки таҳти назорати метрологии давлатӣ қарор доранд
Санадҳои меъёрии таъмини ченаки ягона дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори ҳатмӣ доранд.
Амалҳои зайл бо мақсади тафтиши риояи қоидаву меъёрҳои метрологӣ таҳти назорати давлатии метрологӣ қарор доранд:
тандурустӣ, ветеринарӣ, ҳифзи муҳити зист, бехатарии меҳнат;
додугирифти тиxоратӣ ва ҳисобу китоби байни харидору фурeшанда, аз Ҷумла амалиёте, ки дар он автоматҳои бозӣ ва таxҳизот истифода мешаванд;
амалиёти баҳисобгирии давлатӣ:
таъмини мудофиаи давлат;
корҳои геодезӣ ва гидрометеорологӣ;
амалиёти бонкӣ, андоз ва почта;
истеҳсоли маҳсулоте, ки мувофиқи қарордод барои эҳтиёxоти давлат мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон расонда мешавад;
озмоиш ва назорати сифати маҳсулот бо мақсади муайян намудани мувофиқати он ба талаботи ҳатмии стандартҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
сертификатсияи ҳатмии маҳсулот ва хизматрасонӣ;
андозагирӣ бо супориши мақомоти судӣ, прокуратура, суди иқтисодӣ, мақомоти идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ба қайд гирифтани рекордҳои варзиши миллӣ ва байналмилалӣ.
Мутобиқи санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар соҳаҳои фаъолият низ таҳти назорати давлатии метрологӣ қарор гирифта метавонанд.
 
Моддаи 14. Тасдиқи навъи воситаҳои ченак
Дар соҳаҳое, ки таҳти назорати давлатии метрологӣ қарор доранд воситаҳои ченак ҳатман санxида, сипас навъи онхо тасдиқ карда мешавад.
Қарори тасдиқ кардани навъи воситаҳои ченакро мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд ва он бо тасдиқномаи навъи воситаҳои ченак тасдиқ карда мешавад. Мeҳлати амали тасдиқномаи мазкурро ҳангоми додани он мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  муқаррар мекунад.
Навъи тасдиқгардидаи воситаҳои ченак ба Реестри давлатии воситаҳои ченак дохил карда мешавад, ки ин корро мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон   ба xо меоварад.
Воситаҳои ченакро мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тасдиқи навъи онҳо месанxад.
Бо қарори мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар ташкилотҳои махсус низ метавонанд ба сифати марказҳои давлатии санxиши воситаҳои ченак аккредитатция (мансуб) гардонида шаванд.
Барои санxиш намунаҳои воситаҳои ченак бояд ҳамроҳи санадҳои дахлдори меъёрию истифодабарӣ, бо тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шаванд.
Мутобиқати воситаҳои ченакро ба навъи тасдиқгардида дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти давлатии хадамоти метрологии маҳалли xойгиршавии истеҳсолкунандагон ё истифодабарандагон таҳти назорат мегиранд.
Ба рeи воситаҳои ченаки навъи тасдиқгардида ва ба рeи ҳар нусхаи дахлдори ҳуxxатҳои истифодаи он аломати тасдиқкунандаи навъи воситаҳои ченак гузошта мешавад.
 
     Моддаи 15. Санҷиши мутобиқати воситаҳои ченак
    Воситаҳои ченак, ки таҳти назорати давлатӣ қарор гирифтаанд, дар мавриди истеҳсол, таъмир ва истифода бояд аз ҷониби хадамоти метрологии мақоми ваколатдор ҷиҳати тасдиқи мутобиқати онҳо ба меъёрҳои  муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида шаванд.
    Намудҳои воситаҳои ченак, ки бояд аз санҷиш гузаранд ва тартиби гузаронидани санҷиши мутобиқатиро мақоми ваколатдор муайян мекунад.
    Бо иҷозати мақоми ваколатдор хадамоти метрологии дигар шахсони ҳуқуқӣ низ  метавонанд барои фаъолият дар соҳаи санҷиши мутобиқати воситаҳои ченак аккредитатсия карда шаванд.
     Тартиби аккредитатсия кардани хадамоти метрологии шахсони ҳуқуқиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.
     Воситаҳои ченак, ки аз санҷиши  мутобиқатӣ гузаштаанд, бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор мўҳргузорӣ карда мешаванд ва ё мутобиқати онҳо бо  шаҳодатномаи санҷиш тасдиқ карда мешавад. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
Моддаи 16.  (Хориҷ карда шуд тибқи Қонуни  ҶТ аз 30.07.07с №321).
 
Моддаи 17. Ҳуқуқи вазифаҳои нозирони давлатӣ оиди таъмини ченаки ягона
Назорати давлатии метрологӣ ба зиммаи шахсони мансабдори мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон вогузор карда мешавад. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
Нозирони давлатӣ, ки воситаҳои ченакро месанxанд, бояд чун санxишгарон аз санxиш гузаранд.
Нозирони давлатӣ ҳангоми дар минтақаҳои дахлдор анxом додани назорати давлатии метрологӣ ҳуқуқ доранд бо нишон додани шаҳодатномаи хидматӣ  тибқи тарт иби муқарраргардидаи қонунгузорӣ: ҚҶТ аз 30.07.07с №321).
ба объектҳое дароянд, ки дар он xо воситаҳои ченакро, сарфи назар аз тобеият ва шаклҳои моликияти ин объектҳо истифода мекунанд, месозанд, таъмир менамоянд, мефурeшанд, нигоҳ медоранд ё саришта мекунанд;
мутобиқати воҳидҳои бузургиро, ки ба истифодаашон иxозат дода шудааст, санxанд;
воситаҳои ченак, мутобиқат, шароити истифода, инчунин мутобиқати онҳоро ба навъи тасдиқшудаи воситаҳои ченак тафтиш намоянд;
истифодаи усулҳои тавсияшудаи ченкунӣ, ҳолати маҳакҳоеро тафтиш намоянд, ки барои санxиши воситаҳои ченак истифода мешаванд;
миқдори молро, ки дар рафти амалиёти тиxоратӣ мусодира гардидааст, тафтиш кунанд;
барои назорат намунаи молу маҳсулот, инчунин молҳои баркашшудаи банду басташон гуногунро интихоб намоянд;
воситаҳои техникиро истифода кунанд ва кормандони объекти таҳти назорати метрологӣ қарордоштаро xалб намоянд.
ҳангоми риоя нашудани қоида ва меъёрҳои метрологӣ нозири давлатӣ ҳуқуқ дорад:
истифода ва истеҳсоли воситаҳои ченаки навъҳои тасдиқнашуда ё ба навъи тасдиқгардида номутобиқ будани онҳо, инчунин аз санxиш нагузаштаро манъ намояд;
тамuаҳои тафтишнашударо ботил кунад ё худ шаҳодатномаи санxишро ҳангоме, ки воситаи ченак натиxаи нодуруст медиҳад ё фосилаи байни санxиш риоя карда нашудааст, беэътибор гардонад;
ҳангоми зарурат воситаи ченакро аз истифода гирад;
ҳангоми риоя накардани талаботи фаъолияти мазкур оиди маҳрум намудан аз иxозатномаи сохтан, таъмир кардан, фурeхтан ва ба киро додани воситаҳои ченак таклифҳо пешниҳод намояд;
дастурҳои ҳатмӣ диҳад ва мeҳлати рафъи риоя нашудани қоидаю меъёрҳои метрологиро муқаррар кунад.
 
Моддаи 18. Масъулияти нозирони давлатӣ
Нозирони давлатӣ, ки назорати давлатиро анxом медиҳанд, бояд қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин муқаррароти санадҳои меъёрии таъмини ченаки ягона ва назорати давлатии метрологиро қатьиян риоя намоянд.
Нозирони давлатӣ барои ба xо наовардан ё иxрои номатлуби масъулияти вазифавӣ, суиистифодаи салоҳият ва дигар қонуншиканӣ, аз Ҷумла фош кардани сирри давлатӣ ё тиxоратӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба xавобгарӣ кашида шаванд.
Шикоят аз амали нозирони давлатӣ дар давоми 20 рeзи қарор қабул намудани онҳо ба мақоми хадамоти давлатии метрологӣ, ки нозирон бевосита тобеъанд ё ба мақомоти болоӣ дода мешавад. Шикоят дар давоми як моҳи расиданаш баррасӣ мегардад ва оиди он қарор қабул карда мешавад.
Аз амали нозирони давлатӣ мутобиқи тартиби муқарраргардида метавон ба суд шикоят кард.
Шикоят кардан аз амали нозирон иxрои дастури онҳоро боздошта наметавонад.
 
Моддаи 19. Мусоидат ба нозири давлатӣ
Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ вазифадоранд, ки ба нозири давлатӣ дар иxрои вазифаҳояш мусоидат намоянд. шахсоне, ки ба назорати давлатии метрологӣ монеъ мешаванд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба xавобгарӣ кашида мешаванд.
 
          Моддаи 191. Санҷиши риояи қоида ва меъёрҳои метрологӣ
                     Назорати давлатии метрологии фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, новобаста аз шакли моликият, бо роҳи гузаронидани санҷиши риояи қоида ва меъёрҳои муқарраргардидаи метрологӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба амал бароварда мешавад. Қ ҶТ аз 30.07.07с №321).
 
                                               Боби 5. Андозагирии воситаҳои ченак
 
Моддаи 20. Андозагирии воситаҳои ченак
Воситаҳои ченак, ки нисбати онҳо тибқи муқаррароти Қонуни мазкур санҷиши мутобиқатӣ пешбинӣ шудааст, дар мавриди истеҳсол, таъмир, воридот, фурўш ё истифода мутобиқи дархости шахсони ҳуқуқии манфиатдор метавонанд мавриди андозагирӣ қарор гиранд. Андозагирӣ аз ҷониби хадамоти метрологии мақоми ваколатдор ё хадамоти метрологии шахси ҳуқуқӣ, ки аз тарафи  мақоми ваколатдор барои чунин намуди фаъолият аккредитатсия шудааст, амалӣ гардонида  мешавад.
Натиҷаи андозагирии воситаҳои ченак бо мўҳр, шаҳодатномаи андозагирии воситаҳои ченак ва ё тавассути сабти он дар  санадҳои истифодаи воситаҳои ченак тасдиқ карда мешавад. (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
 
Моддаи 21. Тартиби андозагирии воситаҳои ченак
Воситаҳои ченак мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ихтиёрӣ мавриди андозагирӣ қарор мегиранд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)                                   
 
                 Боби 6. Маблағгузорӣ барои таъмини ченаки ягона
 
      Моддаи 22. Маблағгузории ҳатмии давлатӣ
Маблағгузории ҳатмии давлатӣ барои иҷрои корҳои зайл зарур аст:
-таҳия, такмил, харидорӣ, нигаҳдорӣ, истифодаи маҳакҳои давлатии воҳидҳои ченак ва воситаҳои ченаки намунавии ниҳоят дақиқ;
-нигаҳдорӣ, харидорӣ ва таҳияи таҷҳизоте, ки барои ҷиҳозонидани мақомоти хадамоти давлатии метрологӣ зарур мебошанд;
-таҳияи санадҳои меъёрӣ барои таъмини  ченаки ягона;
-амалигардонии назорати давлатии метрологӣ.
Ҳангоми таҳияи барномаҳои давлатӣ, ки пурра ё қисман аз Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд, аз  ҷумла барномаи таъсис ва рушди истеҳсоли маҳсулоти мудофиавӣ бояд фаслҳои таъмини соҳаи метрологӣ пешбинӣ шаванд. (ҚҶТаз 31.12.08,№467)
 
                                                  Боби 7. Муқаррароти хотимавӣ
   Моддаи 23. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. (ҚҶТ №467, 31.12.08)
 
 
 
 
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                                      Э. РАҲМОНОВ
ш. Душанбе  15 май соли 1997
№ 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚАРОРИ  МАXЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 
Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи таъмини ченаки ягона»
 
(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 1997, №10, мод.132)
 
 
Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
  1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини ченаки ягона», аз рeзи расман нашр шуданаш мавриди амал қарор дода шавад.
  2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Бинобар қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини ченаки ягона» дар сурати зарурат оиди даровардани таuйироту иловаҳо ба санадҳои қонунгузорӣ бо тартиби муқарраршуда таклифҳо пешниҳод намояд;
Қарору амрҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонад.
 
Раиси Маxлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                     С. РАXАБОВ
ш. Душанбе  15 май соли1997
№ 436

Илова кунед