Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии вакили маљлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, Вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

31 Декабр 1996, Сешанбе

(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон,  соли 1996, № 23, мод.348; соли 2008, №12, ќисми 2, мод.995; соли 2013, мод., 541; .№12,мод.906; соли 2017, №5 ќ1, мод.289)
 
Ќонуни мазкур њуќуќу ўњдадорињофаъолият ва кафолатњои вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонвилоятшањри Душанбешањр ва ноњияро муайян менамояд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
 
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
 
Моддаи 1. Вакили Маxлиси вакилони халr
Вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия (минбаъд — вакили Маљлиси вакилони халќ) намояндаи ваколатдори ањолии сокини њудуди дахлдор буда, дар Маљлиси дахлдори вакилони халќ иродаву манфиати онњоро ифода менамояд. (ЌЉТаз 31.12.08№461) (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Вакилон дар кори Маxлис[ои вакилони халќ иштирок намуда, масъала[ои му[ими рушди иrтисодb, иxтимоb ва фар[ангии њудудро [аллу фасл мекунанд, иxрои rонун[ои конститутсионb, rонун[о ва rарор[ои маrомоти болоии [окимияти давлатиро дар ма[ал таъмин менамоянд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Вакили Маxлис[ои вакилони халќ кори худро мувофиrи Конститутсияи Xум[урии Тоxикистон, rонун[ои конститутсионb, rонун[о, инчунин дар асоси rарор[ои Маxлис[ои вакилони халrи дахлдор ва барнома[ои пешазинтихоботb ба ро[ мемонад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Ша[рванди Тоxикистон наметавонад дар як ваrт вакили зиёда аз ду маrомоти намояндагb бошад. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи вазъи њуќуќии вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонвилоятшањри Душанбешањр  ва ноњия
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи вазъи њуќуќии вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонвилоятшањри Душанбешањр ва ноњия ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ёфтааз Ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонинчунин санадњои њуќуќии байналмилалиеки Тољикистон онњоро эътироф намудаастиборат мебошад(ЌЉТ №461, 31.12.08с.).
 
Моддаи 3. Оuоз ва мe[лати ваколат[ои вакили Маxлиси вакилони халr
Ваколат[ои вакил аз рeзи он[оро эътироф кардани Маxлиси ваки­лони халrи дахлдор оuоз меёбанд.
Ваколат[ои вакил дар рeзи кушодашавии иxлосияи якуми Маxлиси вакилони халr даъвати нав ё худ дар мавриди пеш аз мe[лат rатъ ёфтани ваколат[ои пешбиникардаи моддаи 7-уми Ќонуни мазкур rатъ мегарданд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Ваколат[ои вакиле, ки ба xои вакили хориxгашта интихоб шудааст, аз рeзи он[оро эътироф кардани Маxлиси вакилони халrи дахлдор, ки баъди интихоб гардиданаш гузаронида мешавад, оuоз меёбанд.
Агар Маxлиси вакилони халrи дахлдор ваколатњои вакили алоњидаро беэътибор донад, дар њавзаи дахлдори интихобот дар мe[лати се мо[ интихоботи нав гузаронида мешавад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Ваколат[ои вакилро ба каси дигар додан мумкин нест.
 
Моддаи 4. Амалї намудани ваколатњо зимни фаъолияти истењсолї ё хизматї                                      
Вакили Маxлиси вакилони халќ ваколат[ояшро зимни фаъолияти исте[солb ё хизматb амалb менамояд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Вакил [уrуr дорад барои фаъолияти вакилиаш мувофиrи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз иxрои вазифа[ои исте[солb ё хизматb озод карда шавад. Хароxоти вобаста ба фаъолияти вакилї аз [исоби буxети ма[аллb таъмин карда мешавад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
 
 
 
БОБИ 2. ТАРТИБИ ФАЪОЛИЯТИ ВАКИЛИ МАЉЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛЌ
 
Моддаи 5. Фаъолияти вакил дар Маљлиси вакилони халќ
Вакил дорои тамоми [уrуr[оест, ки иштироки eро дар фаъолияти Маxлис[ои вакилони халќ ва маrомоти ташкилкардаи он[о таъмин менамоянд, e дар назди маrомоти мазкур масъул буда, супориш[ои он[оро иxро менамояд. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакил вазифадор аст, ки дар кори иxлосия, xаласа[ои комиссия[ои доимии Маxлиси вакилони халr, ки ба [айати он[о интихоб шудааст, иштирок кунад, оид ба масъала[ои мавриди му[окима овоз дода, мавќеи худро муайян карда, дар њалли онњо иштирок намояд. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Маxлиси вакилони халr метавонад ахбори вакили халrро дар бораи фаъолияташ дар Маxлиси дахлдори вакилони халr оид ба иxрои rарор[ои rабулшуда ва супориш[ои ба зиммаи e гузошташуда шунавад. Дар сурати аз тарафи вакил иxро карда нашудани вазифа[ояш, вайрон кардани тартиби муrарраршудаи кор масъала дар бораи рафтори вакил мавриди му[окимаи Маxлиси вакилони халr ё худ бо супориши он мавриди му[окимаи комиссия[ои доимb rарор гирифта метавонад.(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 6. Робитаи вакили Маљлиси вакилони халќ бо интихобкунандагон, њизбњои сиёсї ва маќомоти худфаъолияти љамъиятї
Вакили Маљлиси вакилони халќ бо интихобкунандагон, маќомоти худфаъолияти љамъиятї, коллективњои мењнатї ва њизбњои сиёсї, ки ўро номзад ба вакилї пешбарї кардаанд, робита менамояд, ба онњо дар бораи фаъолияти Маљлиси вакилони халќ, иљрои наќшањо ва барномањои рушди иќтисодию иљтимоии мањал маълумот медињад, дар ташкил ва назорати иљрои ќарорњои Маљлиси вакилони халќ иштирок менамояд, афкори љомеа, талаботу эњтиёљоти ањолиро омўхта, аз рўи онњо ба Маљлиси вакилони халќ ва ташкилотњои дахлдор таклифњои зарурї пешнињод мекунад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 61Риояи меъёри одоби вакилї аз љониби вакили Маљлиси вакилони халќ
Меъёрњои одоби вакилї ва масъулият барои вайрон кардани он мутобиќи талаботи Дастури Маљлиси вакилони халќ муќаррар карда мешавад. (ЌЉТ №461, 31.12.08с.).
 
Моддаи 7. Пеш аз мe[лат rатъ гардидани ваколат[ои вакили Маxлиси вакилони халr
Ваколат[ои вакили Маxлиси вакилони халr бо rарори Маxлиси вакилони халr дар маврид[ои зайл rатъ мегарданд:
— дар сурати ба истеъфо баромадан бо аризаи шахсb бинобар [олат[ое, ки ба иxрои ваколат[ояш монеъ мешаванд ё бо сабаб[ои дигари шахсb;
— дар сурати аз тарафи суд uайри rобили амал донистани вай;
— дар сурати вафот;
— эътибори ќонунї пайдо кардани њукми айбдоркунандаи суд; (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
— дар сурати беэътибор дониста шудани ваколат[ои e;
— ќатъи шањрвандии Љумњурии Тољикистон, соњиб шудан ба шањрвандии давлати дигар; (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
— дар сурати интихоб ё таъин шудан ба вазифа ё ишѓоли  вазифае, ки мувофиrи rонун машuул шудан бо он ба иxрои вазифа[ои вакилb муносиб нест;
— дар сурати содир кардани рафторе, ки номи вакилро доuдор мекунад;
— дар сурати ба зиёда аз ду маrоми намояндагb интихоб шудани вакил (агар дар давоми як мо[и интихоб шудан аз номи e дар хусуси даст кашидан аз ваколат[ои вакилии яке аз чунин маrомот аризаи хаттb ворид нашуда бошад);
— дар сурати худпароканда шудани Маxлиси вакилони халr;
— барои истиќомат ва кори доимї берун рафтан аз њудуди маъмурию њудудии дахлдор; (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
— бе сабабњои узрнок зиёда аз се маротиба пай дар пай иштирок накардан дар љаласањои иљлосияи Маљлиси вакилони халќ; (ЌЉТ №461, 31.12.08с.).
Ваколат[ои вакили Маxлиси вакилони халr инчунин дар сурати пеш аз мe[лат rатъ гардидани ваколат[ои Маxлиси вакилони халr бо rарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар [олат[ои зерин пеш аз мe[лат rатъ мегарданд:  (ЌЉТ аз 28.12.2013,№1062)
— дар сурати мунтазам аз тарафи Маxлиси вакилони халr иxро нашудани талаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва rонун[ои Xум[урии Тоxикистон; (ЌЉТ аз 28.12.2013,№1062)
— агар Маxлиси навинтихобшудаи вакилони халr дар давоми як мо[ аз рeзи кушодашавии иxлосияи аввал маrомоти худро ташкил накарда бошад; (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
— агар Маxлиси вакилони халr дар давоми зиёда аз ду мо[ бино­бар набудани шумораи барои кворум зарурии вакилони халr иxлосияро даъват карда натавониста бошад;
— њангоми таъсис ва барњам додани воњидњои марзиву маъмурии дахлдор. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
 
Моддаи 8. Иштироки вакили Маxлиси вакилони халr дар кори иxлосияи Маxлиси вакилони халr
Вакилон дар иxлосия[ои Маxлиси дахлдори вакилони халr дар асоси му[окимаи дастаљамъї ва озодона [амаи масъала[оеро, ки мувофиrи Конститутсия  ва дигар санадњои ќонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар ихтиёри Маxлиси вакилони халr аст, баррасb ва [ал мекунанд.
Агар вакил дар кори Маxлиси вакилони халr иштирок карда натавонад, вай бояд дар ин бора ба Раиси Маxлиси вакилони халr ё ба шахсе, ки eро иваз  менамояд, хабар ди[ад. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 9. {уrуrи вакил дар иxлосияи Маxлиси вакилони халr
Вакил доир ба [амаи масъала[ое, ки мавриди баррасии иxлосияи Маxлиси вакилони халr rарор мегирад, [уrуrи овози [алкунанда дорад.
Вакили Маxлиси вакилони халr [уrуr дорад:
— ба маrомоти Маxлиси ма[аллии вакилони халr интихоб кунад ва интихоб шавад;
— масъала[оро барои баррасии Маxлиси вакилони халr пешни[од кунад;
— оид ба рeзномаи иxлосия, тартиби баррасb ва мо[ияти масъала[ои баррасишаванда таклифу муло[иза[ои худро пешни[од намояд;
— дар музокира[о иштирок кунад, бо дархост[о муроxиат намояд, савол ди[ад, таклиф[ои худ ва сабаб[ои овозди[иро асоснок кунад, маълумот ди[ад, нуrтаи назари худ ва нуrтаи назари интихобкунандагонро ба маълумоти вакилон расонад;
— оид ба шунидани њисобот ё маълумоти маќомоти тобеъ ё шахсони мансабдор дар иљлосияи Маљлиси вакилони халќ таклифњо пешнињод намояд. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
Вакиле, ки аз рeи масъалаи мавриди му[окима дар иxлосия баромад накардааст, метавонад матни баромадашро барои дохил кардан ба протоколи иxлосия ба раискунанда супорад.
 
Моддаи 10. {уrуrи вакилони Маxлиси вакилони халr барои мутта[идшавb дар гурe[[ои вакилон
Вакилон барои из[ори дастxамъии аrида[ои сиёсии худ, амалb гардонидани барнома[о ва [адаф[ои пешазинтихоботb [уrуr доранд ба гурe[[ои доимb ё муваrrатии вакилон мутта[ид шаванд.
Вакилон новобаста аз иштирокашон дар фаъолияти ягон маrомоти Маxлиси вакилони халr метавонанд аъзои гурўњи вакилон дар Маљлиси дахлдор бошанд.
Вакилон ба ин гурe[[о озодона дохил шуда, аз он[о хориx мешаванд ва [ангоми ба амал баровардани ваколат[ои вакилb ба rарор[ои ин гурe[[о вобаста намебошанд.
Барои таъсиси гурe[и доимии вакилон ба Раиси Маxлиси вакилони халќи дахлдор ариза пешнињод ва ба он протоколи таъсиси гурe[и вакилон бо зикри аъзоёни гурe[и вакилон замима карда мешавад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 11. Дархости вакилї
Вакили Маљлиси вакилони халќ њуќуќ дорад ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва сохторњои онњо, ташкилотњои дар њудуди воњиди маъмурию њудудии дахлдор воќеъбуда новобаста ба шакли ташкилию њуќуќиашон оид ба масъалањое, ки ба салоњияти Маљлиси вакилони халќ тааллуќ доранд, мурољиат намояд. (ЌЉТ аз 28-12-13с.,№1062 ) (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Дархост аз тарафи вакил ё гурe[и вакилон дар шакли хаттb ё шифо[b пешни[од карда шуда метавонад. Дархосте, ки ба шакли хаттb дода шудааст, бояд дар иxлосияи Маxлиси вакилони халr хонда шавад. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Маrоми давлатb, шахси мансабдор, ки дархост ба вай дахл дорад, ба он бояд дар иxлосияи Маxлиси вакилони халr ё дар мe[лати дигаре, ки Маxлиси вакилони халr муrаррар кардааст, xавоби шифо[b ё хаттb ди[ад. Xавоби дархост дар иxлосия хонда дода мешавад. Вакил њуќуќ дорад нисбати xавоби дархост фикрашро баён кунад. Аз рeи xавоби дархост музокира доир шуда метавонад.
Маxлиси вакилони халr аз рeи xавоби дархост ва натиxаи он rарор rабул мекунад.
 
Моддаи 12. Баррасии таклиф[о ва эрод[ои вакилон, ки ба иxлосияи Маxлиси вакилони халr пешни[од карда шудаанд
Таклифу эрод[о, ки вакилон дар иљлосияи Маљлиси вакилони халќ баён кардаанд ё дар шакли хаттb ба раисикунандаи иxлосия додаанд, аз тарафи Маxлиси вакилони халr, комиссия[ои доимии он баррасb карда мешаванд ё аз тарафи он[о барои баррасb ба маrомоти дахлдори давлатb, итти[одия[ои xамъиятb ва шахсони мансабдор фиристода мешаванд.
Маrомоти давлатb,  ташкилотњо ва итти[одия[ои xамъиятb, инчунин шахсони мансабдор, ки таклифу эрод[ои дар иxлосия пешни[одкардаи вакилон ба он[о равон карда шудаанд, ўњдадоранд он[оро дар давоми як мо[ дида бароянд ва аз натиxааш бевосита ба вакил, инчунин ба Маxлиси вакилони халќи дахлдор хабар ди[анд. (ЌЉТ аз 28.12.2013,№1062)
Назорат оид ба баррасb ва амалb кардани таклифу эрод[ое, ки ва­килон дар иxлосияи Маxлиси вакилони халr пешни[од кардаанд, аз та­рафи Раис ё комиссия[ои доимии Маxлиси вакилони халr сурат мегирад. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 13. Фаъолияти вакил дар маrомоти Маљлиси вакилони халќ
Вакиле, ки ба [айати комиссияи доимb ё маrомоти дигари Маxлиси вакилони халr дохил мешавад, метавонад таклифњо ва масъалањоро мутобиќ ба талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои баррасb ба маrомоти мазкур пешни[од намояд, дар та[ияи он[о барои баррасb, му[окима ва аз рeи он[о rабул карда шудани rарор[о, [амчунин дар ташкил ва назорати иxрои rарор[ои Маxлиси вакилони халr ва комиссия[ои доимии он, иштирок кунад. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакиле, ки ба [айати комиссияи доимb дохил мешавад, дар сурати норозb будан аз rарори он, метавонад нуrтаи назари худро дар иxлосияи Маxлиси вакилони халr баён кунад ё дар ин хусус ба таври хаттї ба раисикунанда хабар ди[ад.
Вакиле, ки ба [айати комиссияи доимb интихоб шудааст, дар кори он бо [уrуrи овози [алкунанда иштирок мекунад.
Вакиле, ки аъзои комиссия нест, метавонад дар xаласа[ои он бо [уrуrи овози машваратb иштирок намояд. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 14. {уrуrу  ўњдадорињои вакили Маxлиси вакилони халr [ангоми кор кардан дар [авзаи интихоботї
Вакил дар [авзаи интихоботии худ [уrуr дорад:
— дар баррасии [ар гуна масъала[ои ба манфиат[ои ша[рвандон дахлдошта, ки аз тарафи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маrомоти итти[одия[ои дахлдори xамъиятb сурат мегирад, иштирок кунад. Бо талаби вакил маrомоти мазкур вазифадоранд дар бораи баррасии ин гуна масъала[о пешакb хабар дињанд; (31.12.2008,№461) (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
— бо интихобкунандагони [авза маrомоти худфаъолияти љамъиятї љаласањо гузаронад, бо коллектив[ои ме[натb, намояндагони хизбњои сиёсb вохeри[о доир намояд, дар љаласањои маќомоти худфаъолияти минтаrавии xамъиятb ширкат варзад. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакил дорои њуќуќи афзалиятнок буда, метавонад аз рeи масъала[ои фаъолияти вакилиаш дар восита[ои ахбори омма, ки маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb таъсис меди[анд, баромад кунад. (ЌЉТ аз 28.12.2013,№1062)
Вакил ўњдадор аст:
— Ша[рвандонро мунтазам rабул кунад, ба а[олb дар бораи фаъолияти Маxлиси вакилони халr ва иштироки худ дар он, дар бораи иxрои rарор[ои Маxлиси вакилони халr, барнома[ои рушди иrтисодb ва иxтимоb, [амчунин аз барномаи пеш аз интихоботии худ ахборот ди[ад;
— афкори љамъиятї ва э[тиёxоту дархост[ои а[олиро омeзад, дар ин бора ба Маxлиси вакилони халr ва маrомоти он, ба маrомоти дигари давлатb ё итти[одия[ои xамъиятb, ташкилотњо хабар ди[ад, таклиф[о пешни[од кунад ва барои [алли он[о тадбир[о андешад.
Вакил бояд соле камаш ду маротиба дар назди интихобкунандагони [авза аз фаъолияти худ, аз рафти иxрои барномаи пешазинтихоботb [исобот ди[ад.
Вакил [амчунин дорои дигар [уrуrу ўњдадорињое мебошад, ки дар Ќонуни мазкур ва дигар санад[ои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинb гардидаанд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 15. Баррасии мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї аз тарафи вакили Маљлиси вакилони халќ
Вакил таклиф[о, ариза[о ва шикоят[ои ба e расидаро бо тартиби дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муrарраргардида баррасb менамояд, барои дуруст ва сари ваrт [аллу фасл шудани он[о чора мебинад, шахсони воќеї ва намояндаи шахси њуќуќиро ба [узур мепазирад: барои рафъи сабаб[ои шикоят кардан ба Маxлиси вакилони халr, ба маrомоти он ва ташкилот[ои дахлдор таклиф[о пешни[од менамояд. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакил [уrуr дорад мансабдорони маrомоти давлатb ва ташкилот[оеро, ки дар [удуди маrоми дахлдори намояндагии њокимияти давлатї воrеанд барои иштирок кардан дар rабули шахсони воќеї ва намояндаи шахси њуќуќї даъват намояд. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакил њуќуќ дорад ба баррасии таклиф[о ва арзу шикоят[ои фиристодааш назорат кунад, дар му[окимаи он[о шахсан иштирок намояд. Шахсони мансабдори ташкилотњо ўњдадоранд, ки ба фаъолияти назоратии вакил ёрb расонанд.
Вакил шахсони воќеї ва намояндаи шахси њуќуќиро дар ма[алли истиrомати интихобкунандагон ё дар xои дигари муайянкардааш ба [узур мепазирад. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 16. Мусоидат ба вакили Маxлиси вакилони халr барои гузаронидани вохeрb бо интихобкунандагон
Ро[барони маrомоти давлатb, итти[одия[ои xамъиятb, ташкилот[о, ўњдадоранд дар њудуди Маxлиси вакилони халrи дахлдор ба вакило­ни Маxлиси вакилони халr дар иxрои вазифа[ои ба зиммаашон гузошташуда мусоидат кунанд.
Ба вакили халr барои гузаронидани вохeрb бо интихобкунандагони [авза шароити зарурb му[айё карда мешавад. Бо хо[иши e маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маъмурияти ташкилот[о, итти[одия[ои xамъиятb ва маќомоти худидоракунии шањрак  ва дењот бино xудо мекунанд, ба ша[рвандон дар бораи рeзу xои мулоrот бо интихобкунандагон хабар меди[анд, бо пешни[оди вакил намояндагони худро ба мулоrот[о мефиристанд, дигар вазифањоро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљро мекунанд. (31.12.2008,№461)
Дар сурати ба инобат нагирифтани дархост ва пешнињоди вакил шахсони мансабдори ба ин кор роњдода бо пешнињоди раиси Маљлиси вакилони халќи дахлдор мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. .(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 17. Њуќуќи вакили Маљлиси вакилони халќ барои ќабул аз тарафи шахсони мансабдор
Вакили Маљлиси вакилони халќи дахлдор [уrуr дорад, бо нишон додани шањодатномаи вакилї дар њудуди воњиди маъмурию њудудии дахлдор ба маќомоти давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва ташкилотњо бемамониат ворид шавад. Шахсони мансабдори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї ва ташкилотњои дар њудуди воњиди маъмурию њудудии дахлдор воќеъбуда вазифадоранд аз рўи масъалањои фаъолияти вакилї вакили Маљлиси вакилони халќро бетаъхир rабул кунанд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 ) (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Тартиби ворид шудани вакил ба њудуди ташкилотњое, ки фаъолияташон бо сирри давлатї ё сирри дигари бо ќонун њифзшаванда алоќаманд аст, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 18. Ўњдадорињои шахсони мансабдор оид ба баррасии мурољиати вакили Маљлиси вакилони халќ
Вакил њуќуќ дорад аз рeи масъала[ои фаъолияти вакилb ба тамоми маrомоти давлатb, маrомоти худфаъолияти љамъиятї ва итти[одия[ои xамъиятb, ташкилотњо дар њудуди Маxлиси дахлдори вакилони халr, ба шахсони мансабдор муроxиат намояд ва дар му[окимаи масъала[о иштирок кунад. Шахсони мансабдор ўњдадоранд, ки ба мурољиати вакилон тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љавоби хаттї дињанд.
Муроxиати вакилон аз рeи масъала[ои хеле му[им, аз xумла оид ба зарурати rабул кардан, таuйир додан ё бекор намудани rарори маrоми дахлдор бояд [атман мавриди баррасb rарор гирад. Аз рeзи баррасии масъала вакил бояд пешакb воrиф гардонда шавад. (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
Вакилони Маxлис[ои вакилони халќ њуќуќ надоранд, ки ба фаъолияти маrомоти та[rиr, тафтишот ва суд[о дахолат кунанд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 19. Њуќуќи вакил барои дастрас намудани иттилоот
Вакил барои дастрас намудани њуљљатњои ќабулкардаи Маљлисњои дахлдори вакилони халќ, маводи иттилоотї ва маълумотї њуќуќ дорад. Вакил њуќуќ надорад маълумоти дорои сирри давлатї ё сирри дигари бо ќонун њифзшавандаро, ки бинобар иљрои ваколатњояш ба ў маълум шудааст, ошкор намояд ва ба манфиати худ, шахсони воќеї ё њуќуќї истифода намояд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 ) (ЌЉТ аз 30.05.2017,№1432)
 
БОБИ 3. КАФОЛАТЊОИ ВАКИЛИ МАЉЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛЌ
 
Моддаи 20. {ифзи [уrуr, шаъну шарафи вакили Маxлиси вакилони халr
Xум[урии Тоxикистон ба [ар вакили Маxлиси вакилони халr барои бе мамониат ва самарабахш ба xо овардани ваколат[ояш кафолат меди[ад, [уrуr, шаъну шарафи eро [ифз менамояд.
Шахсоне, ки ба шаъну шарафи вакили Маxлиси вакилони халr тањќир мекунанд ё ба e, аъзои оилаи вай ва ё хешу табораш бо маrсади монеъ шудан ба иxрои вазифа[ои вакилиаш таъсири uайриrонунb мерасонанд ё худ бар хилофи иродааш eро ба манфиати ягон кас барои ќабул намудани rарор моил кардан мехо[анд, мувофиrи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
Мансабдорони маrомоти давлатb ва итти[одия[ои xамъиятb ва ташкилот[ое, ки дар њудуди Маxлиси дахлдори вакилони халr воrеъ буда, вазифа[ои худро дар назди вакили халr иxро накарда, ба e дидаю дониста хабари дуруu меди[анд, кафолат[ои фаъолияти вакилиро вайрон мекунанд, мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба xавобгарb кашида мешаванд.
Моддаи 21. хориљ карда шуд бо ЌЉТ аз 22.07.2013с., №1015
 
Моддаи 22. Тартиби ба љавобгарї кашидани вакили Маљлиси вакилони халќ
Парвандањои љиноятї ва њуќуќвайронкунии маъмурї нисбати вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия аз тарафи Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон ва муовинони ў, прокурори Вилояти  Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, прокурори наќлиёти Тољикистон,  прокурори шањр, ноњия оѓоз карда мешаванд.
Ба њабс ва њабси хонагї гирифтан, њабси молу мулк, њабси муросилот, гўш ва сабт кардани гуфтугўи  телефонии вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия бо розигии Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон ва муовинони ў, прокурори Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе,  прокурори наќлиёти Тољикистон ва бо иљозати Суди Олии Љумњурии Тољикистон, суди вилоят, шањри Душанбе бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон татбиќ карда мешаванд. (ЌЉТ аз 22.07.2013с., №1015)
 
Моддаи 23. хориљ карда шуд бо ЌЉТ  аз 22.07.2013с., №1015
 
Моддаи 24. {уrуrи аз восита[ои наrлиёт бепул истифода кардани вакили Маxлиси вакилони халr
Вакил дар њудуди Маxлиси вакилони халrи дахлдор [уrуr дорад аз тамоми навъ[ои наrлиёти мусофиркашон, uайр аз таксb ва восита[ои наrлиётие, ки ба ша[рвандон [амчун моликияти шахсb тааллуr доранд, бепул истифода барад.
 
Моддаи 25. {уrуrи вакили Маxлиси вакилони халr барои рухсатии иловагии пардохтшаванда
Барои вакили Маxлиси вакилони халr ба рухсатии [арсолааш ду рeзи кори рухсатии иловагии пардохтшаванда дода мешавад. (ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062 )
 
Моддаи 26. Таъмини шароит ба вакилони Маxлиси вакилони халr барои амалb намудани ваколат[ояшон
Хизматрасонии ташкилb ва моддию техникb ба вакилон барои ама­лb намудани ваколат[ояшон аз тарафи дастгоњи раиси Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе,  шањр ва ноњия таъмин карда мешавад. (ЌЉТ №461, 31.12.08с.)
 
Моддаи 27. Ша[одатнома ва нишони сарисинагии вакили Маxлиси вакилони халr
Вакили Маљлиси вакилони халќ дорои ша[одатнома ва нишони сарисинагии вакилї мебошад.
Вакил дар давоми мe[лати ваколат[ояш аз ша[одатнома ва нишони сарисинагии вакилb истифода мекунад. Низомнома дар бораи ша[одатнома ва нишони сарисинагии вакилb, [амчунин намунаи ша[одатнома ва нишони сарисинагиро Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиr мекунад.(ЌЉТ аз 28-12-13с., №1062)
 
БОБИ 4. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
 
                Моддаи 28. Љавобгарї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур
          Шахсони воќеї ва њуќуќие, ки муќаррароти Ќонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии  Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. (ЌЉТ №461, 31.12.08с.).
 
 
       Президенти
Xум[урии Тоxикистон                                                                                                            Э. РА{МОНОВ
ш. Душанбе  13 декабри соли 1996
№ 324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RАРОРИ МАXЛИСИ ОЛИИ
XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН
 
Оид ба тартиби мавриди амал rарор додани Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи статуси вакилони халrи Маxлиси вакилони халrи вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, Маxлис[ои вакилони халrи вилоятb, ша[рb ва но[иявb»
 
(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон соли 1996, №23, мод.349)
 
Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон rарор мекунад:
  1. Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи статуси вакилони халrи Маxлиси Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, Маxлис[ои вакилони халrи вилоятb, ша[рb ва но[иявb» аз рeзи расман нашр гардиданаш мав­риди амал rарор дода шавад.
  2. Беэътибор дониста шаванд:
Rонуни Xум[урии Тоxикистон аз 24 апрели соли 1990, № 70 «Дар бораи статуси депутат[ои халr дар Xум[урии Тоxикистон» (Ведомост[ои Совети Олии Республикаи Тоxикистон, соли 1990, № 9, моддаи 161);
Rонуни Xум[урии Тоxикистон аз 18 ноябри соли 1992, № 673 «Дар хусуси даровардани таuйирот ба Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи статуси депутат[ои халr дар Xум[урии Тоxикистон» (Ахбори Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон, соли 1992, № 21—22, моддаи 277).
  1. {укумати Xум[урии Тоxикистон:
ба Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон дар бораи даровардани таuйироту илова[о ба rонун[ои амалкунандаи Xум[урии Тоxикистон таклиф[о пешни[од намояд;
rарор[ои {укумати Xум[урии Тоxикистонро ба Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи статуси вакилони халrи Маxлиси вакилони халrи Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, Маxлис[ои вакилони халrи ви­лоятb, ша[рb ва но[иявb» мутобиr созад.
 
 
Раиси Маxлиси Олии
Xум[урии Тоxикистон                                                                 С. РАXАБОВ
ш. Душанбе 13 декабри соли 1996
№ 325

Илова кунед